کتاب شناسی غدیر

 

1 آفتاب خلافت (اردو, چاپى )

 

 سید سجاد حسین بن محمد حسین هندى (بارهوى , لاهورى ) م حدود 1340ق .

 

 چاپ هند.

 

 چاپ دیگر: نول کشور گیس پرینگ ورکس , لاهورمین چهپا, لاهور (پاکستان ), سال 1327ق , 1909م .

 

 رقعى , 76ص .

 

 الذریعة ج 1ص 36ش 176و ج 2ص 231ش 914

 

 طبقات أعلام الشیعة (قرن چهاردهم , نقباء البشر) ج 2ص 809ش 1318

 

 أعیان الشیعة ج 7ص 185

 

 این کتاب به صورت رد و جواب مولوى خلیل احمد در کتاب <هدایات الرشید و مطرقة الکرامة>است , و جوانب مختلف غدیر را جمع آورى نموده و از کتب عامه نیز شواهدى آورده , و در بعضى موارد کلام آنها را تشریح و نقد وبررسى نموده است .

 بخشهاى کتاب چنین است :

 

 مقدمه , سوال و جواب , واقعهء غدیر و جوانب آن از کتب عامه : که اثبات خلافت امیرالمؤمنین (ع ) است , اسامى محدثین و علمایى از عامه که نزول آیهء <یا ایها الرسول ...>را در غدیر آورده اند: که نام بیست و دو نفر را آورده , عبارت کتاب <مدارج >و نقد آن , عبارت غزالى در کتابش <سر و العالمین >و نقد آن : که در آخر آن نام نوزده نفر از علماى عامه راذکر مى نماید که آیهء <و أنذر عشیرتک الاقربین >را در مورد امیرالمؤمنین (ع ) دانسته اند, اسامى کتب مورخین اروپایى در مورد غدیر: که چهار نفر هستند, بیان اسماعیل (ابوالفداء) که یکى از علماى عامه است در مورد غدیر, بیان مورخ اروپایى در مورد غدیر در کتاب <اپالوحى فرام محمد ایندوى قرآن >از <دیوینوت >و در آخر مطالبى با عنوان <بیمارى اسلام کانسخه >که ظاهراً کلامى از مؤلف آمده است .

 نکات قابل توجه :

 

 در الذریعة ج 2و طبقات أعلام الشیعة و أعیان الشیعة نام این کتاب <اعجاز داودى >آمده است .

 

 ولى در الذریعه ج 1و در چاپ کتاب همین نام <آفتاب خلافت >آمده است .

 

 در هیچکدام از این دو مورد الذریعة اشاره اى به دیگرى ننموده و درج 2نام مؤلف را یادآور نشده است !

 

 عبدالله فاطمى نیا.

 انتشارات سروش , تهران , چاپ اول , سال 1372ش .

 رقعى , 32

 

 3 اسرار غدیر (فارسى , چاپى )

 محمد باقر بن محمد اسماعیل انصارى (زنجانى , خوئینى ).

 نشر مولود کعبه , قم , چاپ اول , سال 1415ق , 1374ش .

 وزیرى , 244ص .

 این کتاب گزارشى تحلیلى از لحظه به لحظهء واقعهء غدیر خم و شامل ناگفته هایى از آن ماجراى و نیز تحقیقى درمحتواى خطبهء غدیر است و همچنین جوانب اجتماعى و سیاسى آن را مورد بررسى قرار داده است .

 

 سه خصوصیت این کتاب عبارتنداز:

 الف ـ تقدیم یک دورهء کامل از ماجراى غدیر با تمام جزئیات و به صورت یک داستان متسلسل که تنظیم آن باجمع بندى دهها قطعهء تاریخى و حدیثى انجام شده است .

 ب ـ تقدیم خطبهء غدیر به طور کامل و مقابلهء متن آن با هفت نسخه که جلوه اى تازه به آن بخشیده است .

 ج ـ تجزیه و تحلیل قسمتهاى مختلف واقعهء غدیر و نتیجه گیرى هاى اعتقادى از خطبهء غدیر.

 کتاب پس از پیشگفتار شامل انگیزه و اهداف تألیف و نیز تقسیم بندى کتاب و بیان مدارک آن آغاز شده و در نه بخش است :

 1 زمینهء واقعهء غدیر: الف ـ تصویرى از تشکل جامعهء اسلامى در دههء اول هجرى ب ـ جهات اهمیت خطبهء غدیر.

 2 ترسیمى از صحنهء غدیر: الف ـ برنامه هاى قبل از خطبه ب ـ کیفیت خطابه و جزئیات خطبه ج ـ مراسم بعد ازخطبه .

 3 شیاطین و منافقین در غدیر: الف ـ ابلیس و شیاطین در غدیر ب ـ منافقین در غدیر .

 4 چکیده اى از محتواى خطبهء غدیر: الف ـ نکات شاخص در خطبه ب ـ سیرى گذرا و اجمالى در یازده بخش خطبه ج ـ تقسیم موضوعى مطالب خطبهء غدیر.

 5 سند و متن خطبه غدیر: الف ـ سند خطبهء غدیر ب ـ متن خطبهء غدیر .

 6 متن عربى خطبهء غدیر, مقابله شده با هفت نسخه .

 7 نتیجه گیرى از خطبهء غدیر: الف ـ عصارهء خطبهء غدیر: <من کنت مولاه فعلى مولاه >ب ـ پایه هاى اعتقادى غدیردربارهء ولایت ج ـ ریشه هاى عقیدتى ـ عملى غدیر در ارتباط با ولایت د ـ بررسى دقیق دربارهء بیعت غدیر.

 9 عید و جشن غدیر: الف ـ عید غدیر در لسان پیامبر و امامان (ع ) ب ـ جشن غدیر در آسمانها ج ـ تقارن وقایعى باروز غدیر د ـ عید غدیر را چگونه جشن بگیریم ؟

 

 سماء رواة خبر غدیر خم (سجستانى ) = الدرایة فى حدیث الولایة (عربى , خطى )

 

 4 اسناد حدیث غدیر(اردو, خطى )

 عل اکبر پاکستانى , غلام حیدر پاکستانى .

 عجاز داودى (هندى ) = آفتاب خلافت (اردو, چاپى )

 

 

 

 5 أعلام الغدیر(عربى , چاپى )

 عبدالله محمدى , محمد بهره مند خراسانى , محمد محدث خراسانى .

 اشراف : سید فاضل میلانى (حسینى ).

 چاپ دوم , مؤسسة النشر الاسلامى (جامعهء مدرسین ), قم , سال 1410ق .

 وزیرى , 336ص .

 ];ّّاین کتاب فهرست أعلام و اشخاص کتاب <الغدیر فى الکتاب و السنة و الادب >علامهء امینى است , که بطور کامل ومفصل نام اشخاص آن کتاب و همچنین کنیه ها و شهرت ها و یا به هر شکلى از کسى یاد شد. آورده و آدرس ها را عموماًدر نام معروف و مشهور اشخاص آورده است .

 

 نکته قابل توجه :

 این کتاب ابتدا به عنوان بخش عمدهء جلد اول کتاب <على ضفاف الغدیر>که شامل فهرستهاى گوناگون الغدیر است چاپ شده , ولى در چاپهاى بعدى آن کتاب بقیهء فهرستها در یک مجلد و این بخش به طور مستقل و به صورت کتاب حاضر به چاپ رسیده است . براى توضیح بیشتر به کتاب <على ضفاف الغدیر>در همین کتابنامه مراجعه شود.

 

 

 

 6 أقسام المولى فى اللسان (عربى , چاپى )

 محمد بن محمد مفید (ابن المعلم , عکبرى , بغدادى ): م 413قص

 تحقیق : محمد مهدى نجف .

 چاپ اول : منشورات المکتبة التجاریة, نجف , سال 1370ق .

 چاپ سوم : مکتبة المفید, قم , (افست از چاپ نجف ).

 وزیرى , 9ص .

 چاپ چهارم : دار زید للنشر, مهرجان الامام على (ع ), لندن , سال 1410ق , 1990م .

 رقعى , أقسام المولى : 26ص , رسالة فى معنى المولى : 41ص .

 چاپ پنجم : کنگرهء جهانى هزارهء شیخ مفید, قم , سال 1413ق .

 وزیرى , 48ص .

 رجال النجاشى ص 401

 فهرست نسخه هاى خطى کتابخانهء عمومى آیة الله مرعشى نجفى ج 1ص 269 مجموعهء شمارهء 243 ش 13

 همان فهرست ج 1ص 89ـ 97 مجموعهء شمارهء 78

 همان فهرست ج 1ص 285 مجموعهء شمارهء 255

 ابتدا مقدمه اى براى این کتاب توسط حجةالاسلام سید محمد رضا جلالى آمده است که توضیح مبانى شیخ مفیددربارهء <مولى >را در شش جهت بیان نموده است :

 ];ّّ1 جنبهء لغوى و دلالت لفظى .

 2 از میان رفتن شرایط تقیه در زمان امیرالمؤمنین (ع ).

 3 شاعر فصیح نباید مخالفت لغت صحیح شعر بگوید.

 4 نسبت بعضى از اشعار به امیرالمؤمنین (ع ).

 5 استناد معانى لغوى به اهل خبرهء لغت اگر چه مسلمان نباشند.

 6 باب علم به لغت با اعتماد بر اهل آن همیشه باز است و هیچکس از اساتید فن را نباید استثنا کرد.

 اصل کتاب هفده صفحه است و طى آن ثابت شده که مراد از <مولى >معناى اولى به نفس است . مباحث مطرح شده : 1 ده معنى براى مولى در لغت .

 2 تحلیل واقعهء غدیر و انطباق معناى <اولى به نفس >از میان ده معنى بر کلام پیامبر (ع ).

 3 شواهدى از شعر فصحا دربارهء معناى صحیح <مولى >و استفادهء امامت امیرالمؤمنین (ع ), که پنج نفر را آورده است .

 

 نکات قابل توجه :

 1 مشخصات و مطالبى که گفته مى شود براى کتاب <رسالة فى معنى المولى >از مؤلف نیز هست , بغیر از چاپ اول و سوم و آدرس رجال النجاشى و کتابشناسى و توضیح مقدمهء این کتاب در مطلب سوم و ابتداى مطلب چهارم و نیزمطلب ششم .

 2 از این دو کتاب مخطوطات بسیارى در کتابخانه هاى ایران و عراق و هند موجود است . براى نمونه سه مورد یادشده آورده شد, و نیز در کتابخانهء امیرالمؤمنین (ع ) (نجف ) مجموعهء شمارهء 410از مخطوطات قرن یازدهم که تمام رساله هاى شیخ مفید است , و در چستربیتى در مجموعهء شمارهء 3877از مخطوطات قرن هشتم , که عکس آن درکتابخانهء آیة الله مرعشى نجفى موجود است .

 3 چاپ آخر این دو کتاب (چاپ کنگرهء شیخ مفید) با مقدمه اى از سید محمد رضا جلالى و تحقیق محمد مهدى نجف است .

 4 قبل از شروع این کتاب (اقسام المولى فى اللبسان ) نسخه اى خطى از آن به طور کامل آورده شده , و در ابتداى هردو کتاب صفحات ابتدا و انتها از سه نسخهء خطى براى هر دو آمده است .

 5 هر دو کتاب همراه با پاورقى هاى توضیحى هستند.

 ];ّّ6 این کتاب (اقسام المولى فى اللسان ) در چاپ نجف , در مجموعه اى از رساله هاى شیخ مفید که به نام <عدةرسائل >است , با نام <رسالة فى تحقیق لفظ المولى >از ص 186ـ 193 و در کتاب الغدیر فى التراث الاسلامى ص 65 16با نام <رسالة فى اقسام المولى >آمده است .

 7 در آخر هر دو کتاب بخشى از نسخهء خطى کتاب <کنز الفوائد>(کراجکى ) که مربوط به حدیث غدیر است ـ درکتاب <اقسام المولى فى اللسان >پنج صفحه و در کتاب <رسالة فى معنى المولى >هشت صفحه ـ آورده شده است !

 8 این دو کتاب , کتاب دوم و سوم از جلد هشتم دورهء <مصنفات الشیخ المفید>هستند.

 9 در واقع این دو کتاب ضمیمهء یکدیگر هستند, چرا که در کتاب <اقسام المولى فى اللسان >در واقع مراد پیامبر(ص ) از کملهء <مولى >ثابت شده که امامت است ولى در کتاب <رسالة فى معنى المولى >از معانى مولى و ابحاث لغوى آن بحث شده است .

 

 

 

 7 امام شناسى , ج 7و 9فارسى , چاپى )

 سید محمد حسین تهرانى (حسینى ).

 انتشارات حکمت , تهران , چاپ اول , سال 1407ق .

 چاپ دیگر: همان ناشر, سال 1410ق , 1369ش .

 وزیرى , ج 7 293ص , ج 9 293ص .

 این کتاب جلدهاى هفتم و نهم از مجلدات <امام شناسى >و قسمتى از سلسله ابحاث <علوم و معارف اسلامى >ازمؤلف است که در غدیر و به صورت دروسى از مولف بیان شده است .

 جلد هفتم از درس نود یکم تا درس صدو پنجم و جلد نهم از درس صدو بیست و یکم تا درس صد و سى و پنجم است , و به شکر ابحاث علمى مطرح شده و از منابع شیعه و عامه استفاده نموده است .

 توضیح این دو جلد چنین است :

 ج 7

 درس نود و یکم تا نود و سوم : ابتدا مباحثى پیرامون مشخصات غدیر و بعضى وقایع زمان پیامبر (ص ) در این باره ,و رفتار منافقین از صحابه با آن حضرت و به خصوص نسبت به خلافت و ولایت . درس نود و چهارم تا نود و هفتم : بیان واقعهء غدیر به طور علمى و کلامى همراه با آوردن خطبهء غدیر و بحث در آیهء تبلیغ و توضیح ابحاث آن . درس نود و];ّّهشتم تا صدو یکم : بیان راویان و مؤلفین و کتابهاى تألیف شده در غدیر و نیز کتابهایى که غدیر در آنها آمده است ازمورخین و متکلمین و غیر آنها و سپس استشهادات بعضى از معصومین (ع ) و نیز دیگر افراد به غدیر در همراه بامباحث مربوط. درس صد و دوم ت صد و پنجم : شامل نامهء امیرالمؤمنین (ع ) به معاویه و نیز ابحاثى در زمینه هاى معانى <مولى >و استفادهء ولایت از این کلمه و نیز کل خطبهء غدیر همراه با ایراد اسامى بزرگان اهل لغت و نظریاتشان . درطى این ابحاث اشعارى نیز آورده شده که تقریباً تمام آنها در غدیر هستند.

 ج 9

 در صدو بیست و یکم تا صد و بیست و هفتم : استشهادهاى و احتجاجات و مناشده هاى امیرالمؤمنین (ع ) در مواردمختلف از قبیل روز شورى در رحبهء کوفه , و جنگ جمل و با معاویه و موارد دیگر به غدیر عمراه با مباحث علمى درهر مورد, و نیز احتجاجات بعضى معصومین (ع ) و دیگر افراد از اصحاب امیرالمؤمنین (ع ) و یا استشهاد مأمون وقضایاى امام رضا (ع ) و جریان ولایتعهدى .

 درس صد و بیست و هشتم تا صد و سى ام : شرح آیهء <سأل سائل بعذاب واقع >و ایراد کلمات بزرگان عامه در این باره و تحقیقى در مکان و زمان غدیر, و نیز آیات دیگر مربوط به ابحاثى لغوى و تاریخى با بعضى از عامه .

 درس صد و سى و یکم تا صد و سى و چهارم : بیان عید بودن غدیر به طور مفصل و وقایعى که در این روز اتفاق افتاده که بیشتر جنبهء عیدى دارد, از بیعت و تهنیت با امیرالمؤمنین (ع ) و مراسم دیگر و استدلال و به عمل صحابهء ونیز بیان مواردى از سیرهء ائمه (ع ) در این روز و بیان جوانب دیگر عید غدیر.

 درس صد و سى و پنجم : دربارهء عامه بستن بر سر امیرالمؤمنین (ع ) توسط پیامبر (ص ) و نیز ابحاثى دربارهء عمامه گذاردن و جوانب آن .

 در ضمن مطالب کتاب اشعار بسیارى آورده شده که اکثراً در غدیر است .

 نکتهء قابل توجه :

 این کتاب در مواردى شبیه به کتاب <الغدیر>علامهء امینى است .

( پ )

 

 

 

 20 پاسداران حماسهء غدیر (فارسى , چاپى )

 پرویز عباسى .

 انتشارات نور فاطمه (س ), تهران , چاپ اول : سال 1406ق , 1364ش .

 رقعى , 328ص .

 این کتاب شامل اشعار و قصاید فارسى از شاعران جدید و قدیم دربارهء غدیر است . این کتاب ظاهراً بنا به درخواست علامهء امینى جمع آورى شده است .

 

 

 

 21 پرتوى از غدیر (در اثبات امامت و ولایت از کتب اهل سنت ) (فارسى , چاپى )

 مهدى حائرى (تهرانى ).

 تدوین : سید سعید حسینیان (میر سعید).

 مؤسسهء انتشارات هجرت , قم , بنیاد فرهنگى امام مهدى (عج ), تهران , سال 1415ق , 1374ش .

 وزیرى , 279ص .

 کتابى است تحت پنجاه و سه عنوان که پس از بررسى جنبه هاى مختلف غدیر مطالب گوناگونى دربارهء ولایت امیرالمؤمنین (ع ) مطرح کرده است .

 این کتاب با بیان واقعهء غدیر از یک سو و ذکر فضایل امیرالمؤمنین (ع ) از سوى دیگر همراه با مباحث کلامى و نیزاشاره اى به امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا (س ) به اثبات امامت و ولایت پرداخته است .

 بقیهء توضیحات از عنوانهاى کتاب مشخص مى شود. عناوین کتاب از این قرار است :

 بزم سرور (مقدمه ), زندگانى حضرت على (ع ), خطبه غدیر شامل متن عربى و ترجمه , غدیر در بیان ائمه (ع ) (که از تمام چهارده معصوم (ع ) شواهد و احادیث آورده است ).

 تشیع و زمان پیدایش آن , امام و امامت , صلوات بر پیامبر (ص ) و آل ایشان , اهل الذکر آل محمد (ص ) هستند,شرکت و اقسام آن , دعاى توسل , زیارت قبور ائمه (ع ), شأن نزول آیهء تطهیر, آیهء ولایت , آیهء مباهله , واقعه غدیر, آیه <وقفوهم انهم مسئولان >ابلاغ سورهء برائت , حدیث ثقلین , حدیث سفینه , حدیث مدینهء علم , حدیث منزلت , حدیث ];ک ک الدار, وصایت على (ع ) از پیامبر (ص ), مقام وصایت على (ع ), حدیث فتح باب و سد ابواب , على (ع ) محبوب ترین فرد نزد رسول خدا (ص ), على (ع ) مؤمن به رسول خدا (ص ), على (ع ) جدا کنندهء بین حق و باطل , على (ع ) صادق وصدیق اعظم , على (ع ) نشانهء شناخت مؤمن و منافق , على (ع ) و لیلة المبیت , فتح خیبر (حدیث رایت ), سبقت على (ع ) در فضایل , على (ع ) هادى امت , جنگ على (ع ) با قاسطین و ناکثین و مارقین , حدیث <حب على (ع ) حسنةلایضر معهاسیئة>, حدیث <على مع الحق و على مع القرآن >حدیث <الحسن و الحسین سید اشباب اهل الجنة و ابوهماخیر منهما>, فاطمهء زهرا (ع ) برترین زنان عالم , <فاطمة بضعة منى >, بیان ابن قتیبة در عیادت از فاطمه (ع ), دقایق تأسف بار بر بالین احتضار پیامبر (ص ), رفتار با خاندان پیامبر (ص ) پس از رحلت آن حضرت , فدک و ماجراى غصب آن , دلیل اهل سنت اجماع است , استناد به آیهء چهلم سورهء توبه و پاسخ آن , اعتراف خلفا, عدم آگاهى عمر از آیات قرآن و احکام دین , تغییر احکام الهى توسط عمر, رفتار عثمان در زمان خلافت , معاویه و رفتار کفرآمیز و جنایات فراوان .

 

 نکات قابل توجه :

 مدارک کتاب در اکثر قریب به اتفاق موارد از عامه است .

 یام بزرگ از بزرگ پیامبران (عماد زاده ) = پیامى بزرگ از بزرگ پیامبران (فارسى , چاپى )

 

 

 

 22 پیام غدیر(فارسى , چاپى )

 ترجمه : على اکبر صادقى .

 فرهنگسراى ارسباران , تهران سال 1374ش .

 ؟,110ص .

 

 23 پیام غدیر(فارسى , چاپى )

 عذرا انصارى .

 مؤسسهء انتشارات انصار المهدى , قم , 1374ش .

 رقعى , 144ص .

 ];ّّاین کتاب یک دورهء خلاصه جوانب مختلف غدیر را مورد بررسى قرار داده است . عناوین کتاب بشرح زیر است :

 پیشگفتار سخنى با امام غدیر, با کاروان غدیر, در غدیر خم , پیام غدیر, مژده تکمیل دین , تبریک امامت , غدیر درروایات و تاریخ , غدیر از دیدگاه معصومان (ع ), غدیر عید بزرگ خدا, زیارت على (ع ) در عید غدیر, اعمال روز غدیر,ضرورت غدیر, قانون , نیاز فطرى بشر, رهبران , مبین قانون , رهبران شایسته , چرا امامت انصابى است , پاسخى از امام زمان (عج ) دربارهء انتصابى بودن امام , معناى مولا, اندیشه هاى کلامى غدیر, استدلال امام صادق (ع ), برترى مقام امامت بر نبوت , استدلال هشام بن حکم , فخر الدین رازى , گواهى به ولایت على (ع ) (شهادت ثالثه ), پیروان غدیر(شیعه ), زمینه سازى هاى پیامبر (ص ) براى غدیر, غدیر از نگاه شاعران .

 

 24 پیامى بزرگ از بزرگ پیامبران (فارسى , چاپى )

 حسین بن احمد عماد زاده (عماد الدین , اصفهانى , کرونى ) م 1410ق .

 چاپ اول : مکتب قرآن , تهران .

 چاپ دوم , انتشارات کتابخانهء صدر, تهران , سال 1355ش .

 چاپ دهم : مکتب قرآن , تهران .

 وزیرى , 283ص .

 این کتاب از جمله کتب نسبتاً جامع در موضوع غدیر, و در حد خود بسیار قابل استفاده است .

 در این کتاب پس از مقدمه دربارهء پیامبر (ص ) و امیرالمؤمنین (ع ) در قضیهء غدیر به طور اختصار همراه با حکایات واحادیث صحبت شده است . سپس مطالبى دربارهء سفر حجةالوداع و بیان عظمت و اهمیت غدیر و خطبه و مجلس آن و همچنین محل و موضوع و مؤلفین غدیر و نیز اسناد خطبه که در آنها 110نفر از روایان نامبرده شده بیان شده است .

 پس از آن خطبهء کامل و مفصل غدیر از روى نسخهء شیخ محمد باقر زند کرمانى ـ که بقول مؤلف ـ از کتب معتبراستخراج شده است بعد از مقابلهء با بحار و احتجاج طبرسى همراه با ترجمهء زیرنویس از فاضل مذکور (زند کرمانى ) درطرف راست صفحات و در طرف چپ ترجمهء فنى همراه با کمى توضیح از مؤلف (آقاى عماد زاده ) در هشتاد و دوصفحه است .

 سپس پاره اى از فضایل امیرالمؤمنین (ع ) و در آخر آنه سه قصیده و یک مثنوى در مدح آن حضرت آورده شده , وبعد صد و ده حدیث از کتب عامه و صد و ده حدیث از کتب شیعه در فضایل آن حضرت , همیچنین صدو ده منقبت از];ّّمناقب حضرتش که مورد اتفاق همگان است آورده شده , و در آخر قصیده و مثنوى و مطالبى به عنوان خاتمه بیان شده است .

 

 نکات قابل توجه :

 1 تألیف این کتاب حدود سال 1350ش , 1391ق انجام شده , چنانچه مؤلف در مقدمه بیان نموده است .

 2 ظاهراً در نظر گرفتن عدد صد و ده در چند بخش این کتاب و شمارش احادیث و مناقب و غیره به این تعداد ازباب تطابق نام مقدس <على (ع )>با این عدد به حساب حروف ابجد است .

 3 نام این کتاب در چاپهاى آن مختلف است : در چاپ هاى قدیمى همین نام نوشته شده و چاپهاى آخر نام <پیام بزرگ از بزرگ پیامبران >است و نیز در کلیهء چاپها در پشت جلد و یا عطف آن یا داخل کتاب گاهى این نام و گاهى نام دیگر نوشته شده است .

 در کتاب الغدیر فى التراث الاسلامى ص 195ش 97نام <خطبهء غدیر, پیام بزرگ از بزرگ پیامبران >و در مجلهء تراثناشمارهء 28ص 130ش 1672نام <خطبهء غدیر>آمده است .

 از تمام این نامها, نام صحیح همین نام (پیامى بزرگ از بزرگ پیامبران ) است , چرا که در اکثر چاپها و موارد این نام به چشم مى خورد.

 4 دو کتاب دیگر نیز از مؤلف به نامهاى <خطبهء پیامبر اکرم (ص ) در غدیر خم >فارسى و <خطبة النبى الاکرم (ص )یوم الغدیر>عربى که در واقع گزیده اى از همین کتاب هستند معرفى شده است .

 5 در مقدمهء چاپ دهم آمده که از این خطبه در ظرف هفت سال بیش از چهل و پنج هزار نسخه در ایران و مصرچاپ و منتشر گردیده است .

 

 25 پیرامون روز تاریخى غدیر(فارسى , چاپى )

 لطف الله بن محمد جواد صافى (گلپایگانى ).

( ت )

 

 26 تبلیغ رسالت (اردو, چاپى )

 سید غلام اصغرى هندى .

 ادارهء مجلهء اصلاح , کهجوه , سارن , بیهار (هند).

 در این کتاب ابحاثى پیرامون آیهء <یا ایها الرسول بلغ ما انزل ...>و نزول آن در غدیر و ابحاثى در امامت امیرالمؤمنین (ع ) آمده است .

 

 27 تحفهء غدیریه (فارسى , چاپى )

 محمد حسین توتونچى (تبریزى ), م 1397ق .

 تبریز, سال 1390ق .

 

 حکیم صلح جهانى : خطبهء رسول اکرم (ص ) در سفر حجةالوداع (ملتجى ) = خطبهء رسول اکرم (ص ) در سفر حجةالوداع

 (فارسى , چاپى )

 

 

 

 28 تراثنا, ش 21العدد الخاصّ بالغدیر)(عربى , چاپى )

 جمعى از محققین .

 مؤسسهء آل البیت (ع ) لاحیاء التراث , قم سال 1410ق .

 وزیرى , 454ص .

 این کتاب شمارهء بیست و یکم از مجلهء علمى و فصلى <تراثنا>است که مطابق شماره چهارم از سال پنجم آن است ,و مخصوص غدیر سال 1410قمرى در خارج از وقت صدور مجله تدوین و به چاپ رسیده است .

 این شماره شامل ده مقاله و کتاب است که شرح موضوعات آنها به این مضمون است :

 1 الغدیر عبرالتاریخ و التراث , کلام هیئت تحریریه .

 2 الغدیر فى حدیث العترة الطاهرة, سید محمد جواد شبیرى :

 ];ک ک فصل اول : واقعه غدیر. فصل دوم : معرفى مواضع نزول آیه هاى اکمال و تبلیغ . فصل سوم : حد گذارى روز غدیر.فصل چهارم : غدیر در بحار معصومین (ع ). فصل پنجم : روز غدیر بزرگترین عید در اسلام .

 3 حدیث الغدیر التبلیغ الاخیر لامامة الامیر, سید على میلانى .

 امر امامت با خداست , بین حدیث نور و حدیث دار, بین حدیث دار و حدیث غدیر, حدیث غدیر, خصایص غدیر و اهمیت آن , عنایت به حدیث غدیر, شواهد حدیث غدیر, موقفهاى متضاد, علما در غدیر, مفاد حدیث غدیر,تشکیک در دلالت , بین غدیر و حوض .

 4 الغدیر فى ظل التهدیدات الالهیة للمعارضة, سید جعفر مرتضى عاملى :

 به کتاب <الغدیر و المعارضون >در همین کتابنامه مراجعه شود.

 5 الغدیر فى التراث الاسلامى , سید عبدالعزیز طباطبائى :

 به همین نام در این کتابنامه مراجعه شود.

 6 تعریف بمصادر الامامة فى التراث الشیعى , عبدالجبار رفاعى :

 معرفى آنچه در امامت نگاشته شده , که در چند شمارهء تراثنا چاپ مى شود.

 7 تحقیق حول کتاب حدیث الشورى , أحد مصادر الغدیر, سید محمد جواد شبیرى :

 مبحث اول : نسبت کتاب به عمر و بن ثابت , مبحث دوم : وجود مردى به اسم عمر و بن میمون و بن ابى المقدام ,مبحث سوم : اعتقاد شیخ در یکى بودن عمرو بن میمون با عمرو بن ابى المقدام ثابت , مبحث چهارم : نسبت کتاب حدیث شورى به عمر و بن میمون اودى , مبحث پنجم : بیان مختار در مسئله .

 8 غدیریّة للحرالعاملى , تحقیق اسد مولوى :

 غدیریه اى از دیوان شیخ حر عاملى که پس از انتخاب و تحقیق در این مجله چاپ شده است .

 9 الاعلام بحقیقة اسلام امیرالمؤمنین (ع ), محمد بن على کراجکى , تحقیق : على موسى کعبى .

 تمام مطالب زیر به عنوان فصل آمده است : اسلام امیرالمؤمنین (ع ), امیرالمؤمنین (ع ) اولین کسى بود که بعد ازحضرت خدیجه ایمان آورده , اسلام امیرالمؤمنین از روى بصیرت و استدلال بود. مسئلهء بلوغ .

 10 دلیل النص بخبر الغدیر على امامة أمیرالمؤمنین (ع ), محمد بن على کراجکى , تحقیق : اسامه آل جعفر:

 به همین نام در این کتابنامه مراجعه شود. نکته قابل توجه :

 در <الغدیر فى التراث الاسلامى >ص 219ش 142از این کتاب با نام <العدد الخاص بالغدیر من مجلة تراثنا>یاد];ّّنموده است .

 

 29 ترجمهء چهل حدیث از جلد دهم کتاب الغدیر(فارسى , چاپى )

 سید حسن موسوى (اصفهانى ).

 تهران , سال 1977م .

 چاپ سوم : ناشر: مؤلف , تهران , سال 1413ق , 1371ش .

 جیبى , 39ق .

 کتاب ترجمهء چهل حدیث از جلد دهم کتاب <الغدیر>علامهء امینى به فارسى است .

 

 رجمهء خطبهء غدیر خم = خطبهء غدیر خم (فارسى , چاپى )

 

 30 ترجمهء خطبهء غدیریّه (فارسى , خطى )

 محمود بن محمد تقى کلباسى , م 1365ق .

 ماشین نویسى , سال 1360ق .

 فهرست نسخه هاى خطى کتابخانهء جامع گوهر شاد ج 2ص 555ش 452

 این کتاب ترجمهء خطبهء مفصل و طولانى غدیر است که با اشراف حجةالاسلام حسن على مروارید در سال 1360مرى انجام شده و مقدارى از اواخر ترجمه از ایشان است .

 در آخر کتاب مخمسى فارسى از صامت امیرالمؤمنین (ع ) آورده شده است .

 

 31 ترجمهء الغدیر(اردو, خطى )

 عبدالحسین بن احمد امینى (تبریزى , نجفى ) م 1390 .

 مترجم : مصطفى جوهر هندى (بیهارى ).

 این کتاب ترجمهء جلد اول کتاب <الغدیر فى الکتاب و السنة و الادب >علامهء امینى به زبان اردو است .

 

 نکتهء قابل توجه :

 ];ّّاین کتاب قبل از اینکه به چاپ برسد در چاپخانه از بین رفته است ...!!

 

 32 ترجمة الغدیر(اردو, چاپى )

 عبدالحسین ابن احمد امینى (تبریزى , نجفى ) م 1390ق .

 مترجم : سید على اختر هندى (گوپال پورى ).

 چاپ : بمبئى (هند).

 این کتاب ترجمهء جلد اول کتاب <الغدیر>علامهء امینى به اردو است .

 

 33 ترجمهء الغدیر, 22ج (فارسى , چاپى )

 عبدالحسین بن احمد امینى (تبریزى , نجفى ) م 1390ق .

 از آنجا که ترجمهء <الغدیر>توسط چند نفر انجام شده اند نام مترجم و مشخصات چاپى و کتابشناسى هر جلد راجداگانه مى آوریم . ابتدا کتابشناسى کل کتاب بیان مى شود.

 این کتاب ترجمهء تمام جلدهاى یازده گانهء <الغدیر فى الکتاب و السنة و الادب >علامهء امینى به فارسى است که توسط مترجمان متعددى در بیست و دو جلد انجام گرفته و از نظر تنظیم جلدها با <الغدیر>متفاوت و گاهى جلدى ازترجمه تا اواسط جلدى از الغدیر رسیده و جلد بعدى از آنجا به بعد است .

 1

 مترجم : سید محمد تقى واحدى .

 تصحیح و مقابله : سید هادى سینا.

 چاپ اول : جامعهء تبلیغات اسلامى , سال 1381ق , 1340ش .

 چاپ دوم : کتابخانهء بزرگ اسلامى , انتشارات غدیر, تهران .

 چاپ چهارم : کتابخانهء بزرگ اسلامى , تهران , سال 1365ش .

 چاپ پنجم : همان ناشر, سال 1369ش .

 وزیرى : 174+ 244ص .

 این جلد شامل مقدمه اى مفصل در صد و هفتاد و چهار صفحه است . در این مقدمه ابتدا مطالبى دربارهء ولایت ];ّّامیرالمؤمنین (ع ) آمده سپس نامه هاى تفریظ از سلاطین و علما بر الغدیر ترجمه شده و اشعارى از شعراى عرب وفارسى در مدح الغدیر ذکر گشته , و نهایتاً اقداماتى که به عنوان تشکیل مکتبهاى الغدیر براى تدریس آن در ایران وخارج از ایران انجام شده ذکر شده است .

 براى آنک یک دور کامل مندرجات الغدیر براى خواننده روشن باشد فهرستى از تصحیح : محمد باقر بهبودى .

 سپس به کتبى که دربارهء حدیث غدیر تألیف شده اشاره نموده و بعد از آن مطالبى در شرح حال علامه امینى آورده شده است . بعد از آن اهمیت و خصوصیات کتاب الغدیر مطرح شده در خاتمه ترجمهء الغدیر توضیح داده شده ومتذکر شده که <جامعهء تعلیمات اسلامى >به این مهم اقدام نموده است و ذیل آنرا آقاى واحدى به تاریخ ماه صفر سال 1381قمرى امضا کرده است .

 پس از پایان مقدمه ترجمهء جلد اول الغدیر آغاز شده و تا پایان این جلد راویان حدیث غدیر از علما 360نفر ذکرشده است .

 2:

 مترجم : سید محمد تقى واحدى .

 تحصیح و مقابله : سید هادى سینا.

 کتابخانهء بزرگ اسلامى , انتشارات الغدیر, تهران .

 وزیرى , 408ص .

 چاپ پنجم : کتابخانهء بزرگ اسلامى , تهران , سال 1369ش .

 این جلد از اول مناشده و احتجاج با حدیث غدیر آغاز شده و سپس بحث غدیر در قرآن و عید غدیر در اسلام وسخنى چند پیرامون حدیث غدیر آورده شده است . بعد از آن دربارهء مفاد حدیث غدیر مطالبى آمده و تا بحث انتقاد ازابن کثیر, جلد دوم پایان یافته است .

 3

 مترجم : سید محمد تقى واحدى .

 تصحیح : محمد باقر بهبودى .

 کتابخانهء بزرگ اسلامى , انتشارات غدیر, تهران .

 وزیرى : 328ص .

 ];ّّچاپ دوم : سال 1362ش .

 در این جلد بخش شعراى غدیر آغاز مى شود و از شعراى قرن اول تا محمد حمیرى ذکر مى شود.

 4:

 مترجم : على شیخ الاسلامى .

 کتابخانهء بزرگ اسلامى , تهران .

 وزیرى , 304ص .

 چاپ : سوم : سال 1362ش .

 این جلد از شعراى قرن دوم آغاز مى شود و به شعراى قرن سوم مى رسد و تا دعبل در این جلد ذکر شده است .

 5:

 مترجم : جمال موسوى .

 تصحیح : محمد باقر بهبودى .

 کتابخانهء بزرگ اسلامى , انتشارات غدیر, تهران .

 چاپ دوم : سال 1362ق .

 وزیرى : 364ص .

 این جلد بقیهء شعراى قرن سوم را از ابواسماعیل علوى آغاز کرده و تا پایان شعراى این قرن آورده , و سپس قسمتى از شعراى قرن چهارم را ذکر کرده است . در این جلد مباحث بسیارى دربارهء منکرین فضایل اهل بیت (ع ) و نمونه هایى از موارد انکارشان ذکر شده است . و تا انکار حدیث ولایت و پاسخ آن مطلب پیش رفته است .

 6:

 مترجمه : جمال موسوى .

 کتابخانهء بزرگ اسلامى , تهران سال 1353ش .

 وزیرى , 222ص .

 چاپ دوم : سال 1362ش .

 چاپ سوم : بنیاد بعثت , تهران , سال 1370ش .

 وزیرى , 322ص .

 ];ّّچاپ ششم : کتابخانهء بزرگ اسلامى , تهران , سال 1369 .

 وزیرى , 363ص .

 در این جلد ابتدا مقدمه اى در نقش الغدیر در شناخت منابع اصیل فکر اسلامى آمده و سپس بقیهء شعراى قرن چهارم از بحث انتقادى دربارهء کتاب <البدایة و النهایة>آغاز شده و تا ابو فراس حمدانى ذکر شده است .

 7:

 مترجم : محمد باقر بهبودى .

 کتابخانهء بزرگ اسلامى , تهران , سال 1354ش . 1976م .

 چاپ دوم : سال 1362ش .

 چاپ سوم : بنیاد بعثت , سال 1370ش .

 وزیرى , 352ص .

 این جلد بقیهء شعراى قرن چهارم از کشاجم شروع شده و پس از پایان شعراى قرن چهارم , قرن پنجم را ذکر کرده و تاشریف رضى در این جلد ذکر شده است .

 8:

 مترجم : محمد باقر بهبودى .

 کتابخانهء بزرگ اسلامى , تهران , سال 1356ش . 1988م .

 چاپ دوم : سال 1363ش .

 چاپ سوم : بنیاد بعثت , سال 1370ش .

 وزیرى , 288ص .

 این جلد بقیهء شعراى قرن پنجم از ابو محمد صورى شروع شده , و پس از اتمام قرن پنجم شعراى قرن ششم تاعمارهء یمنى ذکر شده است .

 9:

 مترجم : زین العابدین قربانى .

 کتابخانهء بزرگ اسلامى , انتشارات غدیر, تهران , سا ل 1353ش .

 وزیرى : 346ص .

 ];ّّچاپ سوم : کتابخانهء بزرگ اسلامى , سال 1360ش .

 چاپ چهارم : بنیاد بعثت , سال 1370ش .

 وزیرى

/ 4 نظر / 113 بازدید
هیئت باب الحوائج(ع) اباتر

سلام همرزم عزیز؛ حضرت امام صادق - عليه السلام - فرمودند: همانا ولايت ما ولايت خدا است، ولايتي که هيچ پيامبري جز با آن مبعوث نگشته است. «امالي مفيد، ص 142» ما به روز و منتظر حضور سبزتان هستیم. شادی روح ملکوتی حضرت امام خمینی(س) و شهیدان صلوات. سلامتی آقا ولیعصر حضرت امام مهدی (عج) و نایب برحقش حضرت امام خامنه ای صلوات.

عرفان

سلام نه فقط بنده به ذات ازلي مي نازد ناشر حكم ولايت به ولي مي نازد گر بنازد به علي شيعه ندارد عجبي عجب اينجاست خدا هم به علي مي نازد عيد کمال دين .سالروز اتمام نعمت وهنگامه اعلان وصايت و ولايت امير المومنين (ع) بر شما دوست بزرگوار مبارک باد یاعلی [گل][گل][گل]

mht

سلام- وبلاگ خوبی دارید. به وبلاگ ماهم سری بزنید. خوشحال میشیم از نظراتتون بهرمند مون کنید. موفق باشید یامهدی

گمنام

سلام هم سنگران خدا قوت مطالبتون پر محتواست اگه دوست داریند لینک کنیم وبلاگ چشم انتظاران نابینا